ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

11Φορέας: Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας / Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

Ανάδοχος:Τ.Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Ποσό σύμβασης: 2.120.500,69 €

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 11.04.2013

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή του εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του Τ.Δ. Βελβεντού, η μελέτη εφαρμογής και η κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων και η προέκταση του αγωγού εκροής επεξεργασμένων λυμάτων για τη διάθεσή τους στην τεχνητή λίμνη Πολυφύτου καθώς και η προέκταση του αγωγού παράκαμψης. Επίσης, περιλαμβάνεται η θέση σε πλήρη, κανονική και αποδοτική λειτουργία της εγκατάστασης καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος