ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Φορέας έργου: ΕΤΒΑ Α.Ε.

Ανάδοχος: Κοινοπραξία Χ. Μιδέλκος – Ηρ. Μωραΐτης Α.Τ.Ε.

Κατασκευαστής Η/Μ: Τ.Ε.Κ. Ε.Π.Ε.

Προϋπολογισμός: 733.675,72 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 598.966,98 €

Συνολική δαπάνη έργου: 1.159.207,63 €

Περίοδος κατασκευής: 25.03.1991 – 28.05.1993

Οριστική παραλαβή: 13.01.1995

Αντικείμενο έργου:

  • Επέκταση – βελτίωση Μ.Κ.Α. παροχής αποβλήτων 1000 m3/h.
  • Εγκατάσταση αερισμού με 8 φυσητήρες συνολικής 25.000 m3/h και συνολικής ισχύος 440 kW και 500 μονάδες στατικού αερισμού απόδοσης 165kg O2/h.
  • Κατασκευή εγκατάσταση 2 ξέστρων σε δεξαμενές διαμέτρου 30m.
  • Κατασκευή εγκατάσταση 1 ξέστρου πάχυνσης σε δεξαμενή διαμέτρου 18m.
  • Κατασκευή αντλιοστασίων εισόδου και ανακυκλοφορίας λάσπης.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση συγκροτήματος αφυδάτωσης.
  • Κατασκευή σωληνώσεων αποβλήτων.
  • Κατασκευή υποσταθμού 2Χ630 kVA, ηλεκτρικών πινάκων, ηλεκτρολογική εγκατάσταση κίνησης φωτισμού.
  • Εγκατάσταση οργάνων και συστήματος κεντρικού ελέγχου – αυτοματισμού.

 

 

UA-37032626-1