ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΒΙ.ΠΕ. ΠΑΤΡΑΣ

Φορέας έργου: ΕΤΒΑ Α.Ε.

Ανάδοχος: Κοινοπραξία ΤΡΙΓΩΝΟΝ ΑΕΒΤΕ – Ηρ. Μωραΐτης Α.Τ.Ε.

Κατασκευαστής Η/Μ έργων: Τ.Ε.Κ. ΕΠ.Ε.

Προϋπολογισμός: 2.876.008,80 €

Αρχικό συμβατικό ποσό Η/Μ: 733.675,72 €

Περίοδος κατασκευής: 07.1988 – 02.1991

Αντικείμενο έργου:

  • Τμήμα Ι. Μ.Κ.Α. (Μονάδα 7000m3/ημέρα)

Κατασκευή και εγκατάσταση 4 ξέστρων καθίζησης, 2 ξέστρων πάχυνσης ιλύος, κατασκευή κέντρου υποδοχής βοθρολυμάτων, κατασκευή και εγκατάσταση συγκροτήματος φίλτρων αποβλήτων, προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων οίκων εξωτερικού όπως βραδυστρόφων αεριστήρων, φυγόκεντρου αφυδατωτή, κατασκευή και εγκατάσταση διάταξης χλωρίωσης, διάταξης παρασκευής χημικών, κατασκευή αντλιοστασίων αποβλήτων και λάσπης, δικτύων σωληνώσεων αποβλήτων, ηλεκτρικού υποσταθμού Μ.Τ. 1260KVA, ηλεκτρικών πινάκων διανομής συστημάτων και οργάνων αυτόματης λειτουργίας, ηλεκτρική εγκατάσταση κινήσεως και φωτισμού.

  • Τμήμα ΙΙ. Υδροδότηση

Προμήθεια και εγκατάσταση 8 υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων ισχύος 680KW, 7 αεροσυμπιεστών, κατασκευή σωληνώσεων, ηλεκτρικών πινάκων, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, πιεστικών αντλητικών συγκροτημάτων σε σχέση με τη στάθμη δεξαμενή κατάθλιψης ή και πίεση δικτύου.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος