ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Κ.Α ΒΙ.ΠΕ.) ΛΑΜΙΑΣ

Φορέας έργου: ΕΤΒΑ Α.Ε.

Ανάδοχος: Κοινοπραξία Χ. Μιδέλκος – Ηρ. Μωραΐτης Α.Τ.Ε.

Κατασκευαστής: Κοινοπραξία Τ.Ε.Κ. Ε.Π.Ε. – Χ. Μιδέλκος ΒΙ.ΠΕ.Λ.

Προϋπολογισμός: 553.778,43 €

Προϋπολογισμός Η/Μ: 281.731,47 €

Περίοδος κατασκευής: 04.1988 – 12.1990

Αντικείμενο έργου:

  • Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων βιολογικού καθαρισμού οίκων εξωτερικού.
  • Κατασκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων, όπως εσχάρα συγκρατήσεως στερεών, ξέστρο δεξαμενής καθίζησης, ξέστρου δεξαμενής διαύγασης, ξέστρο δεξαμενής πάχυνσης, αναδευτήρες ανάμιξης και κροκίδωσης αποβλήτων, διατάξεις παρασκευής – αποθήκευσης πολυηλεκτρολύτη και κροκιδωτικών, θυροφραγμάτων.
  • Κατασκευή δικτύων σωληνώσεων από χαλύβδινους σωλήνες χωρίς ραφή βάρους 25 tn.
  • Εγκατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων, ηλ. υποσταθμού Μ.Τ., πινάκων διανομής καλωδιώσεις σιδηροκατασκευές, εγκατάσταση αυτοματισμού.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος