ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Α2 ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Φορέας έργου: Οργανισμός Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ.)

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. Ε.Π.Ε.

Συνολική δαπάνη έργου: 509.575,94 €

Περίοδος κατασκευής: 10.06.1987 – 10.03.1990

Αντικείμενο έργου:

 • Προμήθεια και εγκατάσταση πέντε οριζόντιων φυγοκεντρικών αντλητικών
  συγκροτημάτων συνολικής παροχής 5000 m3/h μανομετρικού 76 m και συνολικής ισχύος 2150 ΗΡ.
 • Κατασκευή σωληνώσεων και εγκατάσταση ειδικών τεμαχίων, δικλείδων, βαλβίδων κλπ
 • Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Μ.Τ και Χ.Τ.
 • Κατασκευή και εγκατάσταση δύο αντιπληγματικών δοχείων ονομαστικής πίεσης
  16 atm, συνολικού βάρους 16,5 tn και όγκου 32 m3, με διάταξη πλήρωσης – εκκένωσης.
 • Κατασκευή και εγκατάσταση γερανογέφυρας 3.2 tn.
 • Κατασκευή εγκατάστασης αντικεραυνικής προστασίας.
 • Εγκατάσταση μονάδας χλωρίωσης πλήρως εξοπλισμένης, για χλωρίωση 5000m3/h νερού.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση οργάνων μέτρησης.
 • Εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος