ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙ.ΠΕ. ΚΙΛΚΙΣ

Φορέας έργου: ΕΤΒΑ Α.Ε.

Ανάδοχος: Κοινοπραξία Χ. Μιδέλκος - Ηρ. Μωραΐτης

Κατασκευαστής Η/Μ: Τ.Ε.Κ. Ε.Π.Ε.

Προϋπολογισμός: 719.002,20 €

Προϋπολογισμός Η/Μ: 551.724,14 €

Περίοδος κατασκευής: 30.04.1985 – 30.06.1990

Αντικείμενο έργου:

  • Τμήμα Ι. Μονάδα καθαρισμού αποβλήτων: Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανημάτων βιολογικούκαθαρισμού οίκων εξωτερικού, κατασκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων, όπως εσχάρα συγκρατήσεως στερεών, ξέστρο δεξαμενής καθίζησης, ξέστρο δεξαμενής πάχυνσης, θυροφραγμάτων, κατασκευή δικτύων σωληνώσεων από χαλύβδινους σωλήνες χωρίς ραφή βάρους 25 τόνων, εγκατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων, ηλ. υποσταθμού Μ.Τ., πινάκων διανομής, καλωδιώσεις, σιδηροκατασκευές.
  • Τμήμα ΙΙ. Συμπληρωματική υδροδότηση ΒΙ.ΠΕ. ΚΙΛΚΙΣ: Κατασκευή δικτύου σωληνώσεων ύδρευσης από πλαστικούς σωλήνες 10 ατμ. και από χαλυβδοσωλήνες, προμήθεια και εγκατάσταση υποβρυχίων αντλητικών συγκροτημάτων, συσκευών αντλιοστασίων, ηλεκτρικών πινάκων , ηλεκτρολογική εγκατάσταση, εγκατάσταση αυτοματισμού.
  • Τμήμα ΙΙΙ. Ηλεκτροφωτισμός οδικού δικτύου ΒΙ.ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ: Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού οδικού δικτύου (168 ιστοί φωτισμού, 205 φωτιστικά υδραργύρου 125W, καλωδιώσεις ηλεκτρικοί πίνακες κ.λ.π.).
  • Τμήμα ΙV. B Φάση Μ.Κ.Α. – Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας: Προμήθεια και εγκατάσταση 4 βραδύστροφων αεριστήρων 10 αντλητικών συγκροτημάτων αποβλήτων, κατασκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων, όπως ξέστρο διαύγασης αναδευτήρες ανάμιξης, αναδευτήρες κροκίδωσης, διατάξεις παρασκευής – αποθήκευσης πολυηλεκτρολύτη και κροκιδωτικών, θυροφράγματα, κατασκευή δικτύων σωληνώσεων, μεταλλικών κατασκευών, ηλεκτρικής εγκατάστασης και εγκατάστασης αυτοματισμού.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος