ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΡΤΖΑΝ – ΑΜΑΤΟΒΟΥ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

Φορέας: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Ανάδοχος: Κοινοπραξία ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΡΗΓΑΣ – Τ.Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Φορέας: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Προϋπολογισμός: 5.500.000,00 €

Συμβατικό ποσό: 2.462.178,46 €

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 11.07.2012 

________________________________________________________________________________________

Το έργο περιλαμβάνει την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό τριών υφιστάμενων αντλιοστασίων αποχέτευσης στην περιοχή Αρτζάν και Αματόβου του Δήμου Παιονίας (Κιλκίς) και συγκεκριμένα τα αντλιοστάσια Αρτζάν Α1, Αματόβου Α2 και αντλιοστάσιο τεχνικού ταμιευτήρα Αρτζάν.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν στα αντλιοστάσια Α1 και Α2 είναι:

 • Οικοδομικές
 • Περιβάλλοντος χώρου
 • Κατασκευή περίφραξης
 • Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες και πιο συγκεκριμένα:
  • Προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων (4) αντλητικών συγκροτημάτων στο αντλιοστάσιο Αρτζάν Α1, δύο (2) στο αντλιοστάσιο Αματόβου Α2 και ενός (1) στο τεχνικό της τάφρου Αρτζάν.
  • Κατασκευή σωληνώσεων των αντλιοστασίων.
  • Προμήθεια νέων ή συντήρηση υφισταμένων  δικλείδων, συσκευών ελέγχου, γερανογεφυρών  κλπ. των αντλιοστασίων.
  • Κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων.
  • Εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας των τριών αντλιοστασίων και εργασίες βελτίωσης της λειτουργικότητάς τους.
  • Επισκευή και εκσυγχρονισμός αντλιοστασίου πλήρωσης ταμιευτήρα Αρτζάν.
 • Διευθέτηση τμήματος των δυο αποστραγγιστικών τάφρων Αρτζάν Αματόβου και της ΚΑΔ, που συνδέονται με τα δύο αντλιοστάσια.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος