1: ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΑΡΔΕΥΣΗ Η/ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2: ΜΟΝΑΔΑ ΥΓΙΕΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΛΥΟΣ

Φορέας έργου: ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. (ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)

Ανάδοχος: Κοινοπραξία Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (83,4%) – ΚΕΛΕΣΗΣ ΝΙΚ. (16,6%)

Αρχικό συμβατικό ποσό: 1.056.300,00 €

Συνολική δαπάνη έργου: 1.056.300,00

Περίοδος κατασκευής: 07.02.2007 – 31.07.2007 (δοκιμαστική λειτουργία μέχρι 30.08.2007)

Αντικείμενο έργου:

  • Μελέτη – κατασκευή μονάδας ηλεκτρολυτικής επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, μονάδας φίλτρων, συστήματος εμπλουτισμού υπόγειου υδροφορέα (αντλιοστάσια, αγωγοί, γεωτρήσεις κλπ), συστήματος άρδευσης με επεξεργασμένα απόβλητα, ανακατασκευή αντλιοστασίου ακαθάρτων και καταθλιπτικού αγωγού.
  • Κατασκευή μονάδας υγιεινοποίησης της ιλύος με ασβέστη
  • Διαμόρφωση χώρου αποθήκευσης της ιλύος
  • Λοιπές οικοδομικές και ΗΜ εργασίες

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος