ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ 9 & 10

Φορέας έργου: HELEXPO ΔΕΘ Α.Ε.

Ανάδοχος: Κοινοπραξία Τ.Ε.Κ. ΕΠ.Ε.(95%) – ΗΡ. ΜΩΡΑΙΤΗΣ Α.Τ.Ε. (5%)

Προϋπολογισμός: 498.899,49 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 294.122,08 €

Συνολική δαπάνη έργου: 346.564,87 8 €

Περίοδος κατασκευής: 31.05.1993 – 25.10.1993

Αντικείμενο έργου:

  • Προμήθεια και εγκατάσταση δύο αερόψυκτων συγκροτημάτων ισχύος 220RT, οκτώ κλιματιστικών μονάδων ψύξης – θέρμανσης – ύγρανσης, δύο λεβήτων – καυστήρων 680mcal/h, δεξαμενής πετρελαίου, εννέα αντλιών INLINE.
  • Κατασκευή και τοποθέτηση αεραγωγών συνολικού βάρους 20 tn, σωληνώσεων ψυχρού – θερμού νερού.
  • Κατασκευή μονώσεων των σωληνώσεων και των αεραγωγών.
  • Κατασκευή και τοποθέτηση ενός γενικού πίνακα Χ.Τ. και εννέα μερικών πινάκων, ηλεκτρολογική εγκατάσταση κινήσεως.
  • Εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού με ένα κεντρικό Η/Υ και εννέα περιφερειακούς προγραμματιζόμενους ελεγκτές για τη λειτουργία έλεγχο και ρύθμιση όλης της εγκατάστασης.
  • Κατασκευή του οικίσκου μηχανοστασίου.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος