ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Κ.Α.) ΤΗΣ ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Φορέας έργου: Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Συνολική δαπάνη έργου: 3.823.626,57 €

Περίοδος κατασκευής: 01.01.2003 – 31.12.2012

Αντικείμενο έργου:

  • Παροχή υπηρεσιών για την 24ωρη αποδοτική λειτουργία, συντήρηση και συνολική ευθύνη της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων (Μ.Κ.Α.) βιομηχανικής περιοχής Θεσσαλονίκης.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος