ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Φορέας έργου: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Φορέας κατασκευής: Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονες Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΕΥΔΕ Θεσ/νίκης)

Ανάδοχος: Κοινοπραξία ΕΡΓΟΔΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (50%) – Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝIΚΗΣ Α.Ε. (25%) - ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. (25%)

Προϋπολογισμός: 2.905.355,84 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 2.532.966,95 €

Ποσό συμπληρωματικής σύμβασης: 1.173.200,15 €

Συνολική δαπάνη έργου: 3.697.101,34 €

Περίοδος κατασκευής: 08.04.2002 – 17.03.2005

Οριστική παραλαβή: 05.09.2006

Αντικείμενο έργου:

  • Εκτέλεση εργασιών επισκευής, αντικατάστασης παλαιού εξοπλισμού και εγκατάστασης πρόσθετου εξοπλισμού στις παρακάτω μονάδες και περιοχές της ΕΕΛΘ: Αντλιοστάσιο εισόδου, εσχάρωση – εξάμμωση, Δ.Π.Κ. 1,2 και 3, αντλιοστάσια λάσπης και αφρών, Α’ θμιων καθιζήσεων, δεξαμενές προπαχυντών, αντλιοστάσιο ιλύος, μονάδα αφυδάτωσης, αεροφυλάκια, Δ.Τ.Κ.Μ αντλιοστάσιο εξόδου.
  • Εγκατάσταση συστήματος αντικεραυνική προστασία και αυτοματισμού.
  • Οδοφωτισμός.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος