ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ – ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Φορέας έργου: Διαδημοτική Επιχείρηση Τηλεθέρμανσης Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (Δ.Ε.Τ.Ε.Π.Α.)

Ανάδοχος: Κοινοπραξία Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (50%) – ΕΡΓΟΔΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (50%)

Προϋπολογισμός: 5.608.271,17 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 4.645.937,30 €

Συνολική δαπάνη έργου: 2.261.0005,92 €

Περίοδος κατασκευής: 06.12.2001 – 03.03.2003

Οριστική παραλαβή: 27.08.2003

Αντικείμενο έργου:

  • Κατασκευή υπογείου δικτύου τηλεθέρμανσης με προμονωμένους αγωγούς εντός των οικισμών Αμυνταίου Ομώνυμου Δήμου και Φιλώτα, Λεβαίας Δήμου Φιλώτα Νομού Φλώρινας και συγκεκριμένα:
    • Προμήθεια και μεταφορά επιτόπου του έργου, των προμονωμένων σωλήνων καθώς επίσης και όλων των εξαρτημάτων, ειδικών τεμαχίων και υλικών.
    • Εκτέλεση όλων των απαιτούμενων χωματουργικών εργασιών και κατασκευή και εγκατάσταση του συστήματος των αγωγών διανομής.
    • Δοκιμές, έλεγχοι και επιθεωρήσεις των σωληνώσεων, εξοπλισμού, μηχανημάτων και υλικών έργου.
    • Εκπαίδευση προσωπικού λειτουργίας και συντήρησης.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος