ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ Μ.Κ.Α. ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Φορέας έργου: ΕΤΒΑ Α.Ε.

Ανάδοχος: Κοινοπραξία Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε. (95%) – ΑΤΕ Κ. ΚΑΠΑΡΑΚΗΣ (5%)

Προϋπολογισμός: 754.218,64 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 657.373,44 €

Συνολική δαπάνη έργου: 622.591,63 €

Περίοδος κατασκευής: 18.04.1997 – 03.03.1998

Οριστική παραλαβή: 29.03.2001

Αντικείμενο έργου:

  • Κατασκευή διώροφου κτιρίου αφυδάτωσης λάσπης συνολικού εμβαδού 290 m2, με ηλεκτροκίνητη γερανογέφυρα 2 tn.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση ανοξείδωτων κοχλιομεταφορέων, δέκα αεριστήρων – αναδευτήρων τύπου Air-O2 συνολικής ισχύος 150 kW, αναδευτήρων, οργάνων μέτρησης.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση φυγοκέντρου αφυδατωτή 16 m3/h, αντλιών λάσπης, συγκροτήματος παρασκευής κροκιδωτικών 2 m3/h.
  • Μετεγκατάσταση υφισταμένων μηχανημάτων (φυγόκεντρου αφυδατωτή, αντλιών λάσπης, δοσομετρικών αντλιών) στο νέο κτίριο.
  • Κατασκευή νέων αντλιοστασίων λάσπης και στραγγιδίων.
  • Επέκταση – τροποποίηση Υποσταθμού ΜΤ.
  • Αντικατάσταση ΜΣ 630 kVA.
  • Κατασκευή ηλεκτρικής εγκατάστασης (μερικοί πίνακες διανομής, καλωδιώσεις, κ.λ.π.)
  • Σύστημα κεντρικού ελέγχου – αυτοματισμού με PLC.
  • Δοκιμαστική λειτουργία – συντήρηση της μονάδας ως την οριστική παραλαβή.
UA-37032626-1