ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Φορέας: ΔΕΥΑ Κοζάνης

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 420.481,00 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 201.803,33 €

Συνολική δαπάνη έργου: 197.089,76 €

Περίοδος κατασκευής: 25.08.2011 – 06.04.2012

Αντικείμενο έργου:

  • Αναβάθμιση/αντικατάσταση τμήματος μήκους 540m του υφιστάμενου παλαιού προμονωμένου αγωγού παροχής τηλεθέρμανσης στην Κοζάνη ονομαστικής διαμέτρου χαλύβδινου τμήματος DN450 και διαμέτρου μονωτικού περιβλήματος 560mm συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων και δικλείδων και του συστήματος ανίχνευσης διαρροών.
  • Αποξήλωση των προς αντικατάσταση τμημάτων.
  • Χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, επιχώσεις, ασφαλτικά).

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος