ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ – ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ & Σ.Α.Δ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2011-12

Φορέας: ΔΕΥΑ Κοζάνης

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 359.500,00 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 330.739,99 €

Συνολική δαπάνη έργου: 310.854,09 €

Περίοδος κατασκευής: 02.05.2011 – 01.10.2012

Αντικείμενο έργου:

  • Εργασίες αντικατάστασης προμονωμένων σωληνώσεων και εξαρτημάτων των υπόγεια τοποθετημένων δικτύων μεταφοράς & διανομής της Τ/Θ Κοζάνης.
  • Κατασκευή νέων παροχών καταναλωτών Τ/Θ.
  • Εργασίες συντήρησης / αποκατάστασης διαρροών των δικτύων.
  • Χωματουργικές εργασίες (εκσκαφές, επιχώσεις κτλ) και εργασίες αποκατάστασης ασφαλτικών, πεζοδρομίων κτλ.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος