ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΜΟΚΟΒΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 20 ΜΙΚΡΩΝ ΦΡΑΓΜΑΤΩΝ (ΡΟΥΦΡΑΚΤΩΝ) ΣΤΟΥΣ Ν. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Φορέας: Υπ. ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ/ Γ.Γ.Δ.Ε./Ε.Υ.Δ.Ε. / Ο.Σ.Υ.Ε.

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 19.000.000,00 €

Συμβατικό ποσό: 11.558.948,36 €

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 17.12.2010

________________________________________________________________________________________

Το έργο αποτελεί συνέχεια των έργων «Κατασκευή δικτύων άρδευσης από το φράγμα Σμοκόβου, φάση Α΄» και «Κατασκευή δικτύων άρδευσης από το φράγμα Σμοκόβου, φάση Β΄», για τη μεταφορά και τη διανομή των υδάτων από την έξοδο της σήραγγας υδροληψίας του υφιστάμενου φράγματος Σμοκόβου, σε επιλεγμένα ρέματα και τάφρους των αρδευτικών ζωνών Σ2, Σ3 και Σ4 με σκοπό την άρδευση των εκατέρωθεν περιοχών και περιλαμβάνει συνοπτικά τα εξής:

1. Την επέκταση του χαλύβδινου κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού του αρδευτικού δικτύου της ζώνης Σ4 με τα προβλεπόμενα τεχνικά έργα (φρεάτια εκκένωσης, φρεάτια αερεξαγωγών, διαβάσεις κάτω από δρόμους ή τάφρους κ.λπ.), από τον κόμβο 4.75 μέχρι το πέρας, μήκους 2.210μ. (565μ. διαμέτρου Φ1200, 440μ. Φ1000, 1.175μ. Φ900, 25μ. Φ800 και 5μ. Φ600) καθώς και το προσωρινό έργο εκφόρτισής του στην τάφρο Τ9.7 στην περιοχή Οθωμανικού.

2. Την κατασκευή σε επιλεγμένα ρέματα της περιοχής, είκοσι (20) μικρών φραγμάτων (ρουφρακτών) από οπλισμένο σκυρόδεμα.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος