ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ

Φορέας έργου: ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Προϋπολογισμός:162.000,00 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 136.200,00 €

Συνολική δαπάνη έργου: 135.700,00 €

Περίοδος παροχής υπηρεσιών: 08.07.2010 – 17.08.2011

Οριστική παραλαβή: 02.01.2012

Αντικείμενο έργου:

  • Εικοσιτετράωρη αποδοτική λειτουργία, συντήρηση και συνολική ευθύνη της εγκατάστασης του βιολογικού καθαρισμού ΒΙ.ΠΕ. Κοζάνης.
  • Αποκομιδή (φόρτωση, μεταφορά και απόρριψη) της ιλύος.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος