ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΖΑΝΗΣ

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 135.300,00 €

Συμβατικό ποσό: 126.198,00 €

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 2011 

________________________________________________________________________________________

Το αντικείμενο της εργολαβίας είναι η παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της ΒΙΠΕ Κοζάνης. Η εγκατάσταση, η οποία έχει σχεδιασθεί για την εξυπηρέτηση 9.500 κατοίκων (Ι.Π.) και βρίσκεται σε φάση κανονικής λειτουργίας, περιλαμβάνει τις ακόλουθες μονάδες και κτίρια:

 • Μονάδα προεπεξεργασίας βοθρολυμάτων
 • Φρεάτιο εισόδου – εχάρωση
 • Μετρητής παροχής εισόδου
 • Μονάδα εξάμμωσης – λιποσυλλογής
 • Μεριστής παροχής δεξαμενών βιολογικών διεργασιών
 • Δεξαμενές απονιτροποίησης
 • Δεξαμενές αερισμού
 • Φρεάτιο μερισμού δεξαμενών καθίζησης
 • Δεξαμενές καθίζησης
 • Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και απόρριψης περίσσειας ιλύος
 • Μετρητής παροχής εξόδου
 • Δεξαμενή χλωρίωσης
 • Δεξαμενή αποχλωρίωσης
 • Δεξαμενή και οικίσκος βιομηχανικού νερού
 • Φρεάτιο εξόδου
 • Κτίριο μονάδας απολύμανσης
 • Δεξαμενή ομογενοποίησης ιλύος
 • Κτίριο μηχανικής πάχυνσης και αφυδάτωσης ιλύος
 • Αντλιοστάσιο στραγγιδίων
 • Δεξαμενή εξισορρόπησης υπερβάλουσας παροχής
 • Κτίριο φυσητήρων
 • Κτίριο ενέργειας
 • Κτίριο διοίκησης

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος