ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ

Προϋπολογισμός: 997.574,00 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 383.591,66

Συνολική δαπάνη έργου: 417.299,16 €

Περίοδος κατασκευής: 26.05.2010 – 03.02.2011

Προσωρινή παραλαβή: 14.02.2012

Αντικείμενο έργου:

  • Αναβάθμιση/αντικατάσταση τμήματος του υφιστάμενου παλαιού προμονωμένου αγωγού προσαγωγής θερμικής ενέργειας, ονομαστικής διαμέτρου DN450/560 του δικτύου μεταφοράς της τηλεθέρμανσης Κοζάνης εκτιμούμενου μήκους 1.450 m συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος εξοπλισμού του συστήματος ανίχνευσης διαρροών.
  • Αποξήλωση και μεταφορά του ήδη υπάρχοντος αγωγού σε υποδεικνυόμενη από την υπηρεσία θέση καθώς και ο παράλληλος έλεγχος και αντικατάσταση μικρών τμημάτων αγωγών, αριθμού μονωτικών συνδέσμων και άλλου είδους επισκευών της εξωτερικής επιφάνειας σε επιλεγμένα τμήματα του παλαιού αγωγού επιστροφής, ιδίας ονομαστικής διαμέτρου.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος