ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ - ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 366.000,00 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 236.355,51 €

Συνολική δαπάνη έργου: 226.325,99 €

Περίοδος κατασκευής: 18.09.2009 – 18.09.2010

Προσωρινή παραλαβή: 14.02.2012

Αντικείμενο έργου:

  • Κατασκευή βοηθητικού αντλιοστασίου – θερμικού υποσταθμού τηλεθέρμανσης ονομαστικής θερμικής ισχύος 6MW και ονομαστικής παροχής κυκλοφορίας 120 m
    3/h, για την εξυπηρέτηση της περιοχής Αγίας Παρασκευής της Κοζάνης και συγκεκριμένα:
  • Οικοδομικές εργασίες κατασκευής υπογείου βοηθητικού αντλιοστασίου και αναμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου.
  • Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού όπως σωληνώσεις, δικλείδες, αντλητικά συγκροτήματα, εναλλάκτη θερμότητας, ηλεκτρικούς πίνακες, καλωδιώσεις, αυτοματισμούς κ.α.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος