ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Φορέας: Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 08.11.2011

________________________________________________________________________________________ 

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις εργασίες:

  • Διεξαγωγή προληπτικής συντήρησης και ελέγχου του εγκατεστημένου ηλεκτρομηχανολογικού (Η/Μ) εξοπλισμού των αντλιοστασίων αποχέτευσης.
  • Προγραμματισμένες ή έκτακτες εργασίες επισκευής βλαβών του Η/Μ εξοπλισμού των αντλιοστασίων αποχέτευσης.
  • Επίβλεψη των αντλιοστασίων Αποχέτευσης μέσω του Κέντρου Ελέγχου. 

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος