ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Φορέας κατασκευής: Δ.Ε.Υ.Α. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 746.739,19 €

Συμβατικό ποσό: 435.000,00 €

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 03.11.2008

________________________________________________________________________________________

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η συντήρηση και αναβάθμιση τμημάτων του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Χαλκιδέων. Οι κύριες εργασίες της εργολαβίας είναι:

 • Εκκένωση και καθαρισμό των τεσσάρων φρεατίων απολίπανσης, κροκίδωσης β/λ, ανάμιξης των δύο παροχών και λιπών, με απομάκρυνση εκτός ΚΛΧ (Κέντρου Λυμάτων Χαλκίδας) των ιζημάτων.
 • Αντικατάσταση του σωλήνα άφιξης βοθρολυμάτων με νέο ανοξείδωτο (DN250 10m)
 • Αντικατάσταση του εμφανούς μέρους των σωλήνων εισόδου αστικών στο φρεάτιο προεπεξεργασίας (DN450 2Χ5m)
 • Αφαίρεση της αεραντλίας (air lift) και σωληνώσεων και η απομάκρυνση τους
 • Αφαίρεση των δύο διαφραγμάτων στο φρεάτιο β/λ και ανάμιξης καθώς και η απομάκρυνση τους
 • Κατασκευή και τοποθέτηση δύο νέων διαφραγμάτων από ανοξείδωτη λαμαρίνα
 • Κατασκευή και τοποθέτηση νέου γωνιακού υπερχειλιστή στο φρεάτιο ανάμιξης παροχών για την είσοδο των αστικών
 • Τοποθέτηση των δύο, ήδη κατασκευασμένων, υπερχειλιστών διανομής των ανάμικτων παροχών στις δύο γραμμές επεξεργασίας υγρών
 • Προμήθεια και τοποθέτηση δύο υποβρύχιων αεριστών απολίπανσης λεπτής φυσαλίδας (αεροφλότ) όμοιων χαρακτηριστικών με τους υπάρχοντες
 • Τοποθέτηση της ανοξείδωτης σωλήνας στατικής συμπύκνωσης στο φρεάτιο λιπών
 • Καθαρισμό, αποκατάσταση φθορών και αντιδιαβρωτική προστασία με βαφή των στηριγμάτων, σωλήνων αέρα, βάσης ανεμιστήρα του συστήματος απόσμησης
 • Καθαρισμό, έλεγχο, αποκατάσταση μικροφθορών και αντιδιαβρωτική προστασία του απολιπαντή (ξέστρου λιπών)

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος