ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΑΝΟΡΑ & ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ

Φορέας: Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 659.260 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 407.179,47 €

Συνολική δαπάνη έργου: 443.532,99 €

Περίοδος κατασκευής: 18.02.2008 – 31.08.2009

Προσωρινή παραλαβή: 08.09.2010

Αντικείμενο έργου:

  • Κατασκευή βοηθητικού αντλιοστασίου – θερμικού υποσταθμού τηλεθέρμανσης, θερμικής ισχύος 8MW, παροχής 160m3/h για την τροφοδότηση περιοχής Αγίου Νικάνορα Κοζάνης, που περιλαμβάνει: Εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, ηλεκτρολογική εγκατάσταση και εγκατάσταση αυτοματισμού αντλιοστασίου, σύνδεση του αντλιοστασίου με τα υφιστάμενα προμονωμένα δίκτυα διανομής τηλεθέρμανσης, οικοδομικές εργασίες αντλιοστασίου., κατασκευή μεταλλικής,
    κατακόρυφης, κυλινδρικής δεξαμενής νερού 370m3 και μόνωσή της.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος