ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Μ.Κ.Α. ΒΙ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Φορέας: Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 01.03.2007

________________________________________________________________________________________ 

Πρόκειται για εργολαβία παροχής υπηρεσιών αντικείμενο της οποία είναι η αποδοτική λειτουργία, συντήρηση και συνολική ευθύνη της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων. Η μονάδα δέχεται τα βιομηχανικά απόβλητα της Α΄ φάσης της ΒΙΠΕΘ με βαρύτητα και της Β΄ και Γ΄ φάσης με άντληση και στην παρούσα φάση η μέση ημερήσια παροχή είναι κατά μέσο όρο 15.000m3 τις καθημερινές και 8.000m3 τα Σαββατοκύριακα και αργίες. Η ΜΚΑ περιλαμβάνει τις παρακάτω μονάδες:

  • Αυτόματη κεκλιμένη εσχάρα
  • Αντλιοστάσιο ανύψωσης αποβλήτων
  • Δεξαμενή απονιτροποίησης
  • Δεξαμενή αερισμού
  • Δύο κυκλικές δεξαμενές καθίζησης
  • Αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας ιλύος
  • Παχυντής ιλύος
  • Φυγόκεντρα απομάκρυνσης ιλύος
  • Αντλιοστάσιο στραγγιδίων
  • Κτίριο ελέγχου και αυτοματισμών

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος