ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ Η/Μ ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Φορέας έργου: ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΔΕ Θεσ/νίκης

Ανάδοχος: ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.

Υπεργολάβος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 1.764.705,88 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 1.586.588,63 €

Συμπληρωματική σύμβαση: 672.268,91 €

Συνολική δαπάνη έργου: 2.130.000,00

Περίοδος κατασκευής: 15.03.2006 – 2010

Αντικείμενο έργου: 

 • Εγκατάσταση μετρητού παροχής κατάντη του θυροφράγματος στην αρχή της διώρυγας 6Α και ηλεκτρική σύζευξη με τους μηχανισμούς κίνησης των θυροφραγμάτων ώστε να εξασφαλίζεται σταθερά κατάντη ροή προκαθοριζόμενης κάθε φορά ποσότητας νερού ανεξάρτητα από τη στάθμη του νερού στην προσαγωγό διώρυγα 4Α.
 • Εγκατάσταση αυτοκαθαριζόμενης σχάρας στη διώρυγα 9Α-2 (Τμήμα Βραχιάς2 ) ανάντη από τα χειροκίνητα θυροφράγματα, και μεταφορά των σημάτων των σχετικών με την κατάσταση της εσχάρας στα Διυλιστήρια.
 • Αύξηση της δυναμικότητας του υπάρχοντος εξοπλισμού οζόνωσης του νερού στην είσοδο των διυλιστηρίων συμπεριλαμβανομένων των δικτύων υποστήριξης του οζονιστήρα.
 • Αντικατάσταση δύο βαλβίδων αντεπιστροφής και προσκόμιση τρίτης στο Α/Σ Σίνδου.
 • Εγκατάσταση μηχανισμού ηλεκτροκίνησης των δικλείδων (Φ800) απομόνωσης στην εξαγωγή των αντλιών του Α/Σ Σίνδου, και της δικλείδας (Φ 1600) του καταθλιπτικού αγωγού.
 • Εγκατάσταση ρύθμισης στάθμης στο κανάλι εισόδου του Διυλιστηρίου με ρυθμιστή κατάλληλης κατασκευής.
 • Περίφραξη χώρου μετασχηματιστών.
 • Σύστημα ελέγχου στροφών λειτουργίας κινητήρα 6V.
 • Μετρητές ενεργού ισχύος.
 • Συντήρηση και ηλεκτροκίνηση θυροφραγμάτων Βραχιάς.
  • Κατασκευή αγωγών εκκένωσης με βαρύτητα στις περιοχές:
  • Περιοχή κεντρικού αντλιοστασίου Διαβατών.
  • Περιοχή δεξαμενής Δ4 (Παλαιά συμμαχική οδός).
  • Συμβολή οδών Λαγκαδά και Δαβάκη.
  • Περιοχή «Νησί» στο Δήμο Τριανδρίας.
  • Περιοχή ρέματος Κωνσταντινίδη στην οδό Ορτανσίας.
 • Κατασκευή αντλιοστασίου και καταθλιπτικού αγωγού στην περιοχή του κεντρικού Αντλιοστασίου Διαβατών.
 • Κατασκευή χαλύβδινου αγωγού, κυκλικής διατομής, για την παράκαμψη της Δεξαμενής Δ4.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος