3ος ΧΩΝΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΡΓΑ – ΚΥΡΙΑ ΕΡΓΑ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Λ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Φορέας: ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΔΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 3.389.830,50 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 2.691.446,40 €

Συνολική δαπάνη έργου: 1.429.400 €

Περίοδος κατασκευής: 23.02.2006 – 23.06.2008

Οριστική παραλαβή: 29.12.2009

Αντικείμενο έργου:

 • Κατασκευής 3ου χωνευτή ιλύος (κυλινδρική δεξαμενή εσωτερικής διαμέτρου 21 m και ωφελίμου ύψους 21,8 m): θεμελίωση, διαφραγματικός τοίχος, κέλυφος
 • Κατασκευή μονάδων Heatamix.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση δυο μηχανικών παχυντών και του συνοδευτικού εξοπλισμού.
 • Κατασκευή και εγκατάσταση εξοπλισμού αντλιοστασίου παχυμένης δευτεροβάθμιας ιλύος.
 • Κατασκευή αγωγών στραγγιδίων και φρεατίων.
 • Προμήθεια, κατασκευή και εγκατάσταση μηχανισμών ηλεκτροκίνησης θυροφραγμάτων.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αντλιοστάσιο υδροληψίας.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση φίλτρων βιομηχανικού νερού και υποστηρικτικού εξοπλισμού (φυσητήρες, αντλίες, σωληνώσεις κλπ).
 • Κατασκευή και εγκατάσταση εξοπλισμού δεξαμενής και αντλιοστασίου διανομής βιομηχανικού νερού.
 • Κατασκευή αγωγών εκκένωσης εγκαταστάσεων νερού χρήσης Ε.Ε.Λ.Θ.
 • Κατασκευή δεξαμενής ποσίμου νερού και προμήθεια και εγκατάσταση πιεστικού συγκροτήματος.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος