ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 19 BAR ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Φορέας έργου: Δ.ΕΠ.Α. – ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.

Ανάδοχος: Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ Α.Ε. – ΑΒΑΞ Α.Ε.

Υπεργολάβος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Περίοδος κατασκευής: 1994

Αντικείμενο έργου:

  • Συγκόλληση – καταβίβαση χαλυβδοσωλήνων ον. διαμέτρου 6" έως 10".
  • Έλεγχος συγκολλήσεων με X-rays 100%
  • Αμμοβολή συγκολλήσεων και ειδικών τεμαχίων
  • Μόνωση συγκολλήσεων και ειδικών τεμαχίων
  • Έλεγχος μόνωσης (Holiday test)
  • Καταβίβαση χαλυβδοσωλήνων στο σκάμμα

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος