ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

Φορέας έργου: Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΖΑΝΗΣ

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 9.399.050,00 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 8.459.677,84 €

Ποσό συμπληρωματικής σύμβασης: 1.350.483,78 €

Συνολική δαπάνη έργου: 9.784.012,72 €

Περίοδος κατασκευής: 10.06.2004 – 15.10.2005

Οριστική παραλαβή: 05.12.2008

Αντικείμενο έργου:

  • Κατασκευή αγωγού μεταφοράς θερμού νερού (μονού σωλήνα), αποτελούμενου από υπόγειους προμονωμένους χαλυβδοσωλήνες, συνολικού μήκους 16,5 km διαμέτρου DN600 καθώς και λοιπών υποστηρικτικών διατάξεων (περιλαμβάνονται χωματουργικές, οικοδομικές και εργασίες οδοποιίας).
  • Κατασκευή ενδιάμεσου βανοστασίου.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος