ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΙΝΔΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Φορέας έργου: Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Φορέας κατασκευής: Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης & Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος Περιοχής Θεσσαλονίκης (ΕΥΔΕ Θεσ/νίκης)

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 1.320.616,29 €

Αρχικό συμβατικό ποσό: 898.019,08 €

Ποσό συμπληρωματικής σύμβασης: 386.308,78 €

Συνολική δαπάνη έργου: 1.259.110,15 €

Περίοδος κατασκευής: 17.08.2001 – 31.10.2003

Οριστική παραλαβή: 07.02.2005

Αντικείμενο έργου:

  • Συντήρηση και αποκατάσταση αντλιοστασίου Σίνδου δυναμικότητας Α’ φάσης
    300.000 m3/h με δυνατότητα επέκτασης για πλήρη παροχή 600.000 m3/h, το οποίο κατασκευάστηκε το 1993 αλλά ποτέ δεν τέθηκε σε λειτουργία και ουδέποτε συντηρήθηκε.

   - Εργασίες συντήρησης:

1)  Έλεγχος και αποκατάσταση τυχών υποβαθμίσεων του βασικού εξοπλισμού, ήτοι αντλίες, κινητήρες κ.λ.π.

2)  Αποκατάσταση διανομής ηλεκτρικού ρεύματος Μ.Τ. και αποκατάσταση επέκταση πεδίου Χ.Τ.

3)  Έλεγχος – συντήρηση ή επισκευή του βοηθητικού ΗΜ εξοπλισμού, ήτοι δικλείδες, αεροφυλάκια, αεροσυμπιεστές κ.λ.π.

4)  Αντικατάσταση φθαρμένων καλωδίων κίνησης.

5)  Πλήρης χρωματισμός των χώρων του Αντλιοστασίου, εντός – εκτός και των μεταλλικών κατασκευών.

6)  Καθαρισμός και διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

   - Νέες εργασίες:

1)  Κατασκευή στο εξωτερικό χώρο, πλησίον της εισόδου του αντλιοστασίου, οικίσκου άφιξης και μετρητών της ΔΕΗ

2)  Εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού, συστημάτων ελέγχου και τηλεχειρισμού, στο αντλιοστάσιο Σίνδου και στη διώρυγα προσαγωγής ανάντη του σίφωνα Αξιού.

3)  Εγκατάσταση χαλυβδοσωλήνων σε θέσεις που προβλέπονται από τη μελέτη για τη διευκόλυνση της μελλοντικής αντικατάστασης των υφιστάμενων ρυθμιστών στάθμης.

4)  Κατασκευή μεταλλικής εσχάρας στην είσοδο του θαλάμου αναρρόφησης, πλάτους 3,50mχειροκίνητου καθαρισμού και δοκών εμφράξεως.

5)  Κατασκευή κιβωτίου πασσαλοσανίδων για τις ανάγκες κατασκευής τεχνικού για την τοποθέτηση της εσχάρας και των δοκών εμφράξεως.

6)  Κατασκευή οδοστρώματος από αμμοχάλικο σε επιφάνεια 60m2 για την εξυπηρέτηση της εσχάρας.

7)  Κατασκευή και τοποθέτηση ηλεκτρικών περσίδων και φίλτρων εσωτερικά, στις ήδη υπάρχουσες περσίδες για τη φίλτρανση του εισερχόμενου αέρα.

8)  Διάνοιξη χάνδακα μέσου βάθους 0,70m για την τοποθέτηση των καλωδίων αυτοματισμού, σε απόσταση 10km.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος