ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΗΣ Σ.Ε.Κ.Ε. Α.Ε. ΣΤΗ ΞΑΝΘΗ

Φορέας έργου: ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΠΝΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

Ανάδοχος: ΣΗΜΕΝΣ Α.Ε.

Κατασκευαστής Η/Μ: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Αρχικό συμβατικό ποσό Η/Μ: 126.192,22 €

Συνολική δαπάνη H/M έργων: 129.948,64 €

Περίοδος κατασκευής: 01.12.1999 – 10.02.2000

Αντικείμενο έργου:

  • Εγκατάσταση τριών υποβρύχιων αντλητικών συγκροτημάτων 90 kW έκαστο και αντλίας αποστράγγισης.
  • Εγκατάσταση σωλήνων μεταφοράς.
  • Εγκατάσταση λοιπού εξοπλισμού (σχάρας συγκράτησης στερεών κ.λ.π.).
  • Μεταλλουργικά αντλιοστασίου

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος