ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Μ.Κ.Α.) ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Φορέας: ΕΤΒΑ BIΠΕ Α.Ε.

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Αρχικό συμβατικό ποσό: 1.122.580,00 €

Συνολική δαπάνη έργου: 1.167.458,00 €

Περίοδος παροχής υπηρεσιών: 01.01.2003 – 31.01.2011

Αντικείμενο έργου:

  • Παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία και συντήρηση της Μονάδας Κατεργασίας Αποβλήτων (Μ.Κ.Α.) βιομηχανικής περιοχής Κομοτηνής.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος