ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΒΙ.ΠΕ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Φορέας έργου: ΛΑΙΦ-Τ ΥΓΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Αρχικό συμβατικό ποσό: 1.379.310,34 €

Συνολική δαπάνη έργου: 1.521.788,70 €

Περίοδος κατασκευής: 28.05.1996 – 10.04.1998

Αντικείμενο έργου:

  • Κατασκευή 24 ανοξείδωτων δεξαμενών αποθήκευσης και επεξεργασίας υγρών λιπασμάτων.
  • Κατασκευή τριών παρασκευαστήρων υγρών λιπασμάτων.
  • Κατασκευή συγκροτήματος ζύγισης και τροφοδότησης πρώτων υλών.
  • Κατασκευή αντλιοστασίων και σωληνώσεων (ανοξείδωτων και πλαστικών) διακίνησης υγρών λιπασμάτων.
  • Κατασκευή συγκροτήματος ανοξείδωτων φίλτρων.      
  • Κατασκευή συγκροτήματος παρασκευής ιχνοστοιχείων.
  • Κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων και δικτύων.
  • Κατασκευή λεβητοστασίου, αντλιοστασίου, πυροσβεστικών εγκαταστάσεων.
  • Κατασκευή συστήματος αυτόματης λειτουργίας του τμήματος παραγωγής, αποθήκευσης και φόρτωσης υγρών λιπασμάτων.

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος