ΕΘΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΛΟΤ ΣΤΗ ΣΙΝΔΟ

Φορέας έργου: ΕΤΒΑ Α.Ε.

Ανάδοχος: Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 645.634.53€

Αρχικό συμβατικό ποσό:  458.062.73 €

Συνολική δαπάνη έργου: 575.590.17 €

Περίοδος κατασκευής: 28.02.1995 – 15.11.1995

Προσωρινή παραλαβή: 13.05.1996

Αντικείμενο έργου:

  • Ανακατασκευή και μετατροπή βιοτεχνικού κτιρίου, που είχε ανεγερθεί το 1980, σε Ινστιτούτο Μετρολογίας του ΕΛΟΤ και συγκεκριμένα σε εργαστήρια μέτρησης δύναμης μάζας και όγκου και τους απαραίτητους βοηθητικούς χώρους, μετασκευή
    διώροφου κτιρίων γραφείων επιφανείας 300 m2.
  • Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες κτιρίων (κλιματισμός, ύδρευση – αποχέτευση – πυρόσβεση, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκατάσταση ραδιοφώνου – τηλεόρασης, πυρανίχνευση, γερανογέφυρες – βαρούλκο, σύστημα αυτοματισμού, βοηθητικές εγκαταστάσεις).

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος