ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η εταιρεία "Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε."  έχει εγκαταστήσει, τεκμηριώσει, εφαρμόσει και διατηρεί ενεργό Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας, Ασφάλειας και Υγείας και Περιβάλλοντος, το οποίο είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ ΙSO 9001:2008για τη διαχείριση ποιότητας, OHSAS 18001:2007 (ΕΛΟΤ 1801:2008) για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία και ΕΝ ISO 14001:2004 για την περιβαλλοντική διαχείριση.

Το πεδίο εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας και Υγείας και Περιβάλλοντος της εταιρείας "Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε." είναι το ακόλουθο:

  • Κατασκευές και εγκαταστάσεις έργων Οδοποιϊας, Υδραυλικών, Λιμενικών, Οικοδομικών, Βιομηχανικών – Ενεργειακών, Ηλεκτρομηχανολογικών, Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού, Υγρών, Στερεών και Αερίων Αποβλήτων
  • Συντήρηση και Λειτουργία Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Αστικών και Βιομηχανικών Λυμάτων και Αντλιοστασίων 
  • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Κατασκευή και Εγκατάσταση Μηχανολογικού Εξοπλισμού Έργων Επεξεργασίας Νερού και Αποβλήτων επί τόπου του έργου

Το Σύστημα Διαχείρισης είναι δυναμικό και αναπροσαρμόζεται ώστε να απεικονίζει την πραγματικότητα και ταυτόχρονα να είναι λειτουργικό, ευέλικτο και εύχρηστο κατά την εφαρμογή του από το προσωπικό της εταιρείας και εντός των πλαισίων συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις των προτύπων, νομοθεσίας και τους στόχους της εταιρείας.

Η τεκμηρίωση του Συστήματος Διαχείρισης περιλαμβάνει:

  • Γραπτή ανακοίνωση της πολιτικής και των στόχων για την ποιότητα, ασφάλεια και υγείας της εργασίας και προστασία περιβάλλοντος.
  • Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας και Υγείας και Περιβάλλοντος.
  • Τεκμηριωμένες Διαδικασίες, όπου τέτοιες απαιτούνται από τα Πρότυπα ή/και κρίνονται απαραίτητες από τη Διοίκηση.
  • Λοιπά απαραίτητα τεχνικά έγγραφα (Προγράμματα Ποιότητας Έργων, Προγράμματα Ασφάλειας και Υγείας, Περιβαλλοντικά Προγράμματα  Έργων, οδηγίες εργασίας, πρότυπα – προδιαγραφές, εγχειρίδια χρήστη, μελέτες, σχέδια, έντυπα, κατάλογοι κλπ.).
  • Αρχεία.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

Επιστροφή

UA-37032626-1