ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η εταιρεία “ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.” με το δ.τ. “Τ.Ε.Κ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.” ιδρύθηκε το 1985 ως “Τ.Ε.Κ. Ε.Π.Ε.” και μετατράπηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία την 05.01.1994. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην κατασκευή τεχνικών έργων, δημοσίων και ιδιωτικών.

Οι κατηγορίες των έργων που αναλαμβάνει να υλοποιήσει είναι συνήθως ηλεκτρομηχανολογικά, οικοδομικά, βιομηχανικά – ενεργειακά, καθαρισμού και επεξεργασίας αποβλήτων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, υδραυλικά, οδοποιίας και λιμενικά. Επίσης, στις δραστηριότητές της περιλαμβάνεται και η παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία και συντήρηση εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών και βιομηχανικών λυμάτων καθώς και αντλιοστασίων. Η εταιρεία, από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα ανέλαβε και εκτέλεσε με επιτυχία σημαντικό αριθμό τεχνικών έργων, αυτοτελώς ή σε κοινοπραξία με άλλες εταιρείες.

Σήμερα η εταιρεία είναι γραμμένη στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ) με αριθμό 378 και για τις ακόλουθες κατηγορίες και τάξεις τεχνικών έργων:

  • Οικοδομικά: 5η τάξη)
  • Ηλεκτρομηχανολογικά: 5η τάξη
  • Υδραυλικά: 5η τάξη
  • Βιομηχανικά – ενεργειακά: 5η τάξη
  • Οδοποιία: 5η τάξη
  • Επεξεργασίας αποβλήτων: 4η τάξη
  • Λιμενικά: 1η τάξη
  • Έργα ηλεκτρονικού εξοπλισμού: 1η τάξη

Η εταιρεία είναι πιστοποιημένη με βάση τα πρότυπα ΕΝ ISO 9001:2015 για τη

διαχείριση ποιότητας, OHSAS 18001:2007 (ΕΛΟΤ 1801:2008) για την εφαρμογή

συστήματος ασφάλειας και υγείας στην εργασία και ISO 14001:2015 για την εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης.

Η εταιρεία είναι μέλος του Πανελλήνιου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ) με Α.Μ.352.

       Επιστροφή

                                       © 2012. ΤΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος