ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η “ΤΕΚ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Α.Ε.” διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, πενταετούς θητείας, μέχρι 30.06.2016. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

  1. Ηλίας Σαμψάνης, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Πρόεδρος και Τεχνικός Διευθυντής
  2. Δημήτριος Ράπτης, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος
  3. Βασίλειος Χρήστου, Ηλεκτρολόγος Υπομηχανικός, Αντιπρόεδρος
  4. Ανδρέας Εφραιμίδης, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Μέλος
  5. Νικόλαος Παπαργυρίου, Μηχανολόγος Μηχανικός, Μέλος
  6. Αθηνά Δημοπούλου, Μέλος
  7. Μαρία Πασταρμπατζή, Μηχανικός Έργων Υποδομής, Μέλος

Η διαχείριση των υποθέσεων της εταιρείας ασκείται από τον:

  • Πρόεδρο του Δ.Σ.
  • Αντιπρόεδρο Δ.Σ.
  • Διευθύνοντα Σύμβουλο

Η βασική στελέχωση της εταιρείας περιλαμβάνει δώδεκα (12) μηχανικούς ή υπομηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων. Επίσης, στο μόνιμο προσωπικό της εταιρείας περιλαμβάνονται μηχανικοί με υψηλή επιστημονική και τεχνική κατάρτιση και μεγάλη εμπειρία, καθώς και υπάλληλοι γραφείων, ο συνολικός αριθμός των οποίων ανέρχεται σε 25. Από την ίδρυσή της, η εταιρεία διαθέτει μόνιμο τεχνικό προσωπικό, στο οποίο περιλαμβάνονται εργοδηγοί, αρχιτεχνίτες και εξειδικευμένοι τεχνίτες, οι οποίοι απασχολούνται στα διάφορα έργα της. Ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, προσλαμβάνει αρχιτεχνίτες και τεχνίτες που απασχολούνται στα εκτελούμενα έργα. Επιπλέον, η εταιρεία έχει στη διάθεση της και μόνιμους εξωτερικούς συνεργάτες όπως μελετητές, τεχνικούς, συνεργεία με τους οποίους συνεργάζεται κατά περίπτωση για την εκτέλεση των έργων.

Επιστροφή

UA-37032626-1